El currículum del professorat: CV's disponibles a DRAC

 

Currículum Descripció Manual correspondència

  

 

 

CV Abreujat Instituto de Salud Carlos III (CVA-ISCIII) CVA és el currículum que cal presentar en les convocatòries de Proyectos de Acciones Estratégicas de Salud del  Instituto de Salud Carlos III.

CV Abreujat

Agencia Estatal de Investigación (CVA-AEI)

 

CVA és el currículum que cal presentar en les convocatòries de Proyectos de Investigación del Plan Estatal.
CVN El format CVN segueix l'estàndard Currículum Vitae Normalizado (CVN) definit per la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnologia (FECYT). DRAC - CVN
CVN Proyectos del Plan Nacional/ Tramos de investigación (sexenios) Hi ha una versió CVN Proyectos del Plan Nacional/ Tramos de investigación (sexenios) que inclou les activitats que demana la convocatòria: articles, projectes, etc. i no inclou altres com abstracts de congressos, TFE, etc. DRAC - CVN Proyectos Plan Nacional/Sexenios
Currículum extenso (CV) (en desús) Model de currículum que el Ministerio de Economia y Competitividad sol·licitava en les convocatòries de projectes del Plan Estatal de I+D+i DRAC - CV Extenso
CVDRAC El format CVDRAC és propi de la UPC i inclou la totalitat d'activitats introduïdes a DRAC. Activitats de DRAC
CVAQU (LEC) CVAQU (LEC) és el currículum que han de presentar aquells que es vulguin acreditar com a Lectors.

DRAC - CVAQU (LEC)

CVAQU (CAT/AGR/AAI) CVAQU (CAT/AGR/AAI) és el que han de presentar els que es vulguin acreditar com a Agregats i Catedràtics contractats.

DRAC - CVAQU (CAT/AGR/AAI)