Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Documentació de suport / Preguntes més habituals / Gestionar grups de recerca

Gestionar grups de recerca

 

 

Quina és la normativa que regula el catàleg de grups de recerca de la UPC?


Normativa sobre els requisits per a la creació d'un grup de recerca o, per la supressió o modificació d'un grup de recerca (Annex I) CG 13/10 2011. Veure (pdf)

En tot allò que no modifica l'actual normativa continua vigent el document L'estructura de les unitats de recerca a la UPC (CG 6/11 2006) del 23 de novembre de 2006.


Quins requisits s'han de complir per poder crear un nou grup de recerca?

1. El grup ha de tenir una denominació que l’identifiqui , un determinat camp d’actuació i uns objectius acadèmics.

2. Mínim de 5 membres dels quals 3 han de ser doctors de plantilla de la Universitat a temps complet o ICREA, Ramón y Cajal i contractes post doctorals amb més de 2 anys de durada.
Els altres podrien ser Personal investigador en formació (Ministeri, Generalitat, Universitat, Unió Europea i altres...).

3. Tenir com a mínim un projecte de recerca competitiu en actiu en el moment de la sol∙licitud o bé un conveni no competitiu d’un mínim de 25.000 € d’algun membre del grup i 300 punts PAR tipus 1 en els darrers tres anys.
Es consideraran grups de recerca aquells que la seva producció científica sigui de transferència tecnològica i seran considerats Grups de Recerca Aplicats. Hauran d’acomplir amb un mínim 100 punts PAR tipus 1 i 250.000 punts PATT en els darrers tres anys.

4. Haver dirigit, en el conjunt del grup, una tesi doctoral (llegida o dipositada en el moment de la sol∙licitud) en els darrers tres anys.

5. Els grups hauran de demostrar coherència i identitat temàtica i proporcionalitat entre el nombre de doctors i els resultats de la recerca.

6. El grup només podrà tenir una persona responsable o coordinador i haurà de ser doctor.


Com ho puc fer per sol.licitar la creació d'un nou grup de recerca?

Veure procés de creació d'un grup de recerca a Que he de fer per.../Gestionar grups de recerca


Com es pot afegir un membre al meu grup de recerca?

Veure procés de com afegir un nou membre al grup de recerca a Que he de fer per.../Gestionar grups de recerca


On puc obtenir informació sobre el meu grup de recerca i sobre altres grups?

A DRAC
Des de l'aplicatiu DRAC la persona de contacte del grup de recerca pot extreure la memòria amb tota l'activitat acadèmica dels membres del seu grup de recerca. També es pot extreure la memòria amb les activitats avaluades així com el nombre de PAR amb que ha estat valorada cadascuna d'aquestes activitats.

Al Portal de Producció Científica
Mitjançant el portal de producció científica es poden consultar les principals activitats de recerca (articles en revistes, comunicacions i ponències en congressos, llibres, etc.) sobre la totalitat de grups de recerca de la UPC. També hi ha informació sobre els objectius, paraules clau i membres dels grups de recerca.

A l'informe d'indicadors de PAR i de PATT
L'informe s'elabora anualment amb els resultats dels indicadors de PAR i de PATT per unitat bàsica i grup de recerca. Per cada un dels  grups de recerca hi ha els següents indicadors: PAR, PATT, EDP, PAR/EDP i PATT/EDP. Llistat d'informes per anys dels indicadors PAR i PATT

El personal dins del grup de recerca: qui pot ser membre, a qui li se li calcula el PAR i el PATT i qui computa com a EDP?

Els membres d'un grup de recerca
Pot ser membre d'un grup de recerca tot el professorat funcionari i contractat així com el personal investigador, inclòs el personal investigador en formació (ajudants i becaris de recerca). El PAS Laboral amb un perfil de suport a la recerca (PQS, PTS, etc.) ho haurà de sol·licitar amb l'autorització del director o directora de la unitat bàsica d'adscripció orgànica de l'interessat.
La resta de PAS Laboral i PAS d'Administració no pot formar part d'un grup de recerca.

Els membres d'un grup de recerca amb PAR i PATT
Es computa amb PAR i PATT l'activitat del professorat funcionari i contractat així com el personal investigador, excepte el professorat visitant. També es computa la del PAS Laboral amb un perfil de suport a la recerca (PQS, PTS, etc.) amb l'autorització prèvia del director o directora de la unitat bàsica d'adscripció orgànica de l'interessat.

Els membres d'un grup de recerca com a Equivalents a Dedicació Plena (EDP)
L'EDP indica si una persona és computada com a efectiu amb la finalitat d'obtenir mesures de productivitat de la producció científica (PAR/EDP) i de la transferència de resultats de la recerca (PATT/EDP) dels grups de recerca i de les unitats.

Computa tot el professorat funcionari i contracte així com el personal investigador a temps complet, excepte el professorat associat i visitant així com el professorat col·laborador temporal que no és doctor. Tampoc compta el personal investigador no doctor: col·laboradors de recerca, auxiliars de recerca i mestres de taller, així com els ajudants que no són doctors, els becaris de recerca. Sí que compta el PAS Laboral amb un perfil de suport a la recerca, amb l'autorització del director o directora de la unitat bàsica i amb el títol de doctor.

EDP, Normativa sobre la participació en un grup de recerca

Quina és la normativa que regula el catàleg de grups de recerca acreditats de la UPC?

Els Grups de Recerca Acreditats poden ser, en l'actualitat, de dos tipus: els Centres Específics de Recerca (CERs) i els Centres de la Xarxa de Suport a la Innovació Tecnològica (TECNIO).

Normativa sobre els grups de recerca acreditats


Quins són els criteris per crear un nou grup de recerca acreditat?

La creació d'un CER

1. La creació d’un CER és competència del Consell de Govern, a proposta del Rector.

2. La proposta de creació ha d’anar acompanyada de :

a) La descripció del camp d’actuació específica del CER així com d’un informe (o una memòria d’activitats) en el qual figurin l’experiència i els treballs desenvolupats anteriorment. S’hi haurà d’incloure la relació de treballs que s’hagin realitzat com a resposta a la demanda d’entitats públiques o privades externes.

b) La denominació no tinguin relació amb l’àmbit en el qual es preveu desenvolupar l’activitat de recerca. El nom de la Universitat anirà a continuació de la denominació del CER.

c) Pla estratègic del CER a 4 anys i Pla d’actuació a 2 anys.

d) Finançament. Recursos disponibles i previsió del pressupost de funcionament entre: equip humà, recursos infraestructurals (espais/equipaments) i recursos per a despeses corrents.


3. Cap investigador podrà ser membre de més d’un GRA, excepció feta dels casos que puguin ser autoritzats pel Consell de Govern a petició raonada de l'interessat. En aquest cas es procedirà a repartir els PAR i els PATT d'acord amb la implicació del PDI a les diferents unitats a les quals pertanyi.

4. Direcció del CER. La designació i el nomenament del director del CER correspon al Rector.

Normativa sobre els grups de recerca acreditats

On puc obtenir informació sobre el meu grup de recerca acreditat i sobre altres grups?

A DRAC
Des de l'aplicatiu DRAC la persona de contacte del grup de recerca acreditat pot extreure la memòria amb tota l'activitat acadèmica dels membres del seu grup de recerca. També es pot extreure la memòria amb les activitats avaluades així com el nombre de PAR amb que ha estat valorada cadascuna d'aquestes activitats.

Al Portal de Producció Científica
Mitjançant el portal de producció científica es poden consultar les principals activitats de recerca (articles en revistes, comunicacions i ponències en congressos, llibres, etc.) sobre la totalitat de grups de recerca acreditats de la UPC.

A l'informe d'indicadors de PAR i de PATT.
L'informe s'elabora anualment amb els resultats dels indicadors de PAR i de PATT per unitat bàsica i grup de recerca. Per cada un dels  grups de recerca acreditats hi ha els següents indicadors: PAR i PATT. Llistat d'informes PAR i PATT.