La valoració de la transferència de tecnologia (punts PATT)

 

Els punts PATT són un indicador de la captació de recursos econòmics vinculats a la recerca, la transferència de tecnologia i coneixement i la innovació.
Per al seu càlcul es tenen en compte els ingressos generats per projectes, convenis, ajuts, formació, etc. anualment pel professorat i personal investigador en el marc de les unitats acadèmiques de la UPC.

Els PATT es calculen exclusivament per als departaments, instituts universitaris de recerca i grups de recerca.

Per tenir més informació sobre quines activitats es valoren, quin barem es segueix, veure els informes que es publiquen anualment, etc. veieu el següent enllaç.