Vés al contingut (premeu Retorn)

L'autoria d'articles de revistes

La classificació de revistes per a l'avaluació

Els articles en revistes són valorats en funció de la revista en la qual s'han publicat. La UPC classifica les revistes en quatre categories: revistes presents al Journal Citation Reports, revistes valorades com a "notables" per la UPC per àmbits urbanístics i de les ciències socials i humanes, revistes científico-tècniques o artístiques i revistes de divulgació.

 

Les revistes presents al Journal Citation Reports (JCR)

Són revistes científiques presents al JCR i amb factor d'impacte l'any de publicació de l'article.
Enllaç al Journal Citation Reports

Els articles publicats en revistes del JCR tenen 5 valoracions diferents en PAR (40, 30, 24, 20 i 16) en funció del lloc que ocupa la revista dins de l'àmbit temàtic (subject category). Les revistes que estan en el 1er decil de la seva àrea, ordenades segons el seu factor d'impacte, són valorades amb 40 PAR tipus 1. Les revistes que estan en el primer quartil (Q1) de la seva àrea amb major factor d'impacte són valorades amb 30 PAR tipus 1, les que estan en el segon quartil (Q2) amb 24 PAR tipus 1, les revistes del tercer quartil (Q3) amb 20 PAR tipus 1, i les revistes del quart quartil (Q4) amb 16 PAR tipus 1.

 

Les revistes valorades com a "notables" per la UPC pels àmbits de l'arquitectura, l'urbanisme, l'edificació i les ciències socials i humanes

Són revistes de l'àmbit de l'arquitectura, l'urbanisme i les ciències socials i humanes que disposen d'uns criteris basats en la presència de la revista en bases de dades d'indexació i resum (Arts & Humanities, Avery Index to Architectural Periodicals, Sciverse Scopus,ERIH, etc.) i en catàlegs de biblioteques d'escoles d'arquitectura de prestigi internacional.

Les revistes científico-tècniques o artístiques (CTA)

Són revistes científiques, tècniques o artístiques que no estan considerades en els dos apartats anteriors. Els articles publicats en aquestes revistes són valorats amb 4 PAR tipus 2.

Les revistes de divulgació (DIV)

Són les revistes que tenen com a finalitat la divulgació científica. Aquesta consisteix en la interpretació i popularització del coneixement científic entre el públic general sense circumscriure's a àmbits acadèmics específics convertint-se així en ciència popular (wiki lingue).
Els articles publicats en aquestes revistes són valorats amb 2 PAR tipus 2.

La classificació de les revistes als efectes del càlcul dels PAR en els àmbits de l'enginyeria industrial, l'enginyeria de les TIC, l'enginyeria civil i les ciències:
Articles publicats a... Valor en punts PAR
Revistes indexades en el JCR entre el primer decil de la seva àrea 40 PAR tipus 1
Revistes indexades en el JCR entre el primer quartil de la seva àrea 30 PAR tipus 1
Revistes indexades en el JCR entre el segon quartil de la seva àrea 24 PAR tipus 1
Revistes indexades en el JCR entre el tercer quartil de la seva àrea 20 PAR tipus 1
Revistes indexades en el JCR entre el quart quartil de la seva àrea 16 PAR tipus 1La classificació de les revistes als efectes del càlcul dels PAR en els àmbits de l'arquitectura, l'urbanisme, l'edificació i les ciències socials i humanes:
Base de dades Punts PAR Criteri
1er decil JCR 40 PAR Tipus 1
JCR Q1 30 PAR tipus 1
JCR Q2, CiteScore percentil >= 75 24 PAR tipus 1
JCR Q3, CiteScore percentil entre 75 i 50 20 PAR tipus 1
JCR Q4, A&HCI 16 PAR tipus 1
ESCI, FECYT, RIBA i Avery, ECONLIT,
CiteScore percentil <= 50
12 PAR tipus 1 Revisió per parells
8 PAR tipus 1 Comitè editorial
MIAR ICDS >=9, RIBA, Avery, Carhus+ A-B, ERIH Plus 8 PAR tipus 1 Revisió per parells
4 PAR tipus 1 Comitè editorial
MIAR ICDS >=3.5, ICONDA, EAAE, Carhus+ C-D 4 PAR tipus 1 Revisió per parells
4 PAR tipus 1 Comitè editorial

On introduir aquesta activitat:
Publicacions i tesis > Article en revista