Comparteix:

Definició i llistat de revistes

  • Definició:

IN-RECS (índice de impacto de las revistas españolas de Ciencias Sociales). És un índex bibliomètric que ofereix informació estadística a partir del recompte de les cites bibliogràfiques amb l'objectiu de determinar la rellevància, influència i impacte científic de les revistes espanyoles de ciències socials, dels autors que publiquen en aquestes i de les institucions en les quals estan adscrits.
Esta elaborat pel grup de recerca EC3. Evaluación de la ciencia y la comunicación científica. Universidad de Granada.

  • Accés a la base de dades IN-RECS. Veure.