Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Què he de fer per... / Gestionar grups de recerca / Passos necessaris per crear un grup de recerca acreditat a la UPC

Passos necessaris per crear un grup de recerca acreditat a la UPC

La creació d'un grup de recerca acreditat és competència del Consell de Govern, a proposta del Rector.

Ha d'haver una proposta de creació que s'haurà de fer arribar al Rector per tal de que la consideri, i si és el cas que la porti al Consell de Govern. 

La designació i el nomenament del director del grup corresponen al Rector.

En el següent diagrama es pot veure els passos a seguir per a la creació d'un grup de recerca acreditat. Aquests passos estan detallats a continuació:

Crear grup de recerca acreditat

 

Elaborar proposta

Escriure la proposta de creació que ha d'incloure:

a) La descripció del camp d’actuació específica del CER així com d’un informe (o una memòria d’activitats) en el qual figurin l’experiència i els treballs desenvolupats anteriorment. Haurà d’incloure la relació de treballs que s’hagin realitzat com a resposta a la demanda d’entitats públiques o privades externes.

b) La denominació, les sigles que l'identifiquin, així com, la utilització d’un logotip. No es podran admetre noms genèrics que no tinguin relació amb l’àmbit en el qual es preveu desenvolupar l’activitat de recerca. El nom de la Universitat anirà a continuació de la denominació del CER.

c) Pla estratègic del CER a 4 anys i Pla d’actuació a 2 anys.

d) Finançament. Recursos disponibles i previsió del pressupost de funcionament entre: equip humà, recursos infraestructurals (espais/equipaments) i recursos per a despeses corrents.

Cap investigador podrà ser membre de més d’un grup de recerca acreditat, excepció feta dels casos que puguin ser autoritzats pel Consell de Govern a petició raonada de l’interessat. En aquest cas es procedirà a repartir els PAR i els PATT d’acord amb la implicació del PDI a les diferents unitats a les quals pertany.

Fer arribar la proposta al Rector

Dipositar la proposta al registre de la UPC dirigida la Rector.

Considerar la proposta
El rector considerarà la proposta, i si ho creu oportú, proposarà la creació del grup de recerca acreditat al Consell de Govern. 

Creació del grup de recera acreditat
El Consell de Govern aprova la creació del grup de recerca acreditat. 

Notificar resolució
La resolució del Consell de Govern arriba a la Unitat d'Informació RDI del GPAQ qui la fa arribar als PDI interessats, una vegada ha portat a terme la mecanització del nou grup de recerca acreditat a DRAC. 

Rebre notificació

El PDI rep la notificació de la resolució del Consell de Govern per part de la Unitat d'Informació RDI del GPAQ.